Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Údaje o Prevádzkovateľovi

Spoločnosť DNZ s.r.o., Dolné Sľažany 429, 951 71 Sľažany, IČO: 50 182 650, DIČ: 212 020 6847, IČ DPH: 212 020 6847 podľa § 4, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 40201/N, ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) si vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania vašich osobných údajov a zároveň vás poučiť o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, môžu byť najmä zákazníci, potenciálni zákazníci (najmä návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov Prevádzkovateľa), zamestnanci Prevádzkovateľa, oprávnené tretie osoby a prípadne ďalšie osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste ich ako dotknutá osoba poskytli Prevádzkovateľovi v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Prevádzkovateľom, alebo ktoré Prevádzkovateľ získal inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

Fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP, číslo karty EÚ ZP, adresa bydliska, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu, cookies

Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, názov banky, číslo účtu, cookies

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ za účelom:

  • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa
  • fakturácie dodávaného tovaru
  • fakturácie dodávaných služieb
  • zasielania mailových ponúk produktov Prevádzkovateľa
  • kontaktu na sociálnych sieťach
  • vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám, s výnimkou pre účely:

Spracovanie účtovníctva
Hosting webovej stránky
Správa webovej stránky

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup – Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu – Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania – Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas – Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť – Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť poslaním e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomnou žiadosťou zaslanou na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2 32 31 32 14; E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje firma bude Prevádzkovateľ uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Osobné údaje určené na marketingové účely bude Prevádzkovateľ uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou prípadov, pri ktorých sa na základe príslušných právnych predpisov súhlas nevyžaduje. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa