Vrtáky (335 produktov)

 
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_18x600_mm__do_dreva
7,50 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_18x400_mm__do_dreva
5,16 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_16x600_mm__do_dreva
5,76 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_16x400_mm__do_dreva
3,72 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_14x600_mm__do_dreva
4,32 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_14x400_mm__do_dreva
3,36 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_12x600_mm__do_dreva
3,24 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_12x400_mm__do_dreva
2,70 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_10x600_mm__do_dreva
2,10 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_10x400_mm__do_dreva
2,76 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_08x600_mm__do_dreva
2,52 €
Vrt__k_Strend_Pro_WOOD_08x400_mm__do_dreva
Aktuálne nedostupné
1,32 €
Vrtak_Strend_Pro_VIDI_12x150mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,78 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_12_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
1,68 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_10_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,72 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_08_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,84 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_06_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,58 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_05_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,46 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_04x075mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,48 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_04_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,41 €
Vrt__k_Strend_Pro_VIDI_03_0_mm__valcov___stopka__do_bet__nu
0,29 €
Vrt__k_Strend_Pro_stup__ovit___SD422__10-45_mm__TiN__HSS_4241___pir__lov____do_kovu
22,20 €
Vrt__k_Strend_Pro_stup__ovit___SD422__08-38_mm__TiN__HSS_4241___pir__lov____do_kovu
17,04 €
Vrt__k_Strend_Pro_stup__ovit___SD422__06-30_mm__TiN__HSS_4241___pir__lov____do_kovu
Aktuálne nedostupné
9,06 €